Long-teng Broken Bridge


Ruins of Long-teng Bridge, Miaoli County, Taiwan